Obchodné podmienky

Základné pojmy:

Výrobkom/polotovarom sa rozumejú domáce ručne lepené pirohy.
Výrobcom sa rozumie :
Martin Janočko
Čičava 102
093 01 Vranov nad Topľou
IČO : 46299483
DIČ : 1078839773
Email : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Zákazníkom sa rozumie každý, kto si ktoroukoľvek formou objedná výrobok/polotovar, spôsobom uvedeným na stránke. Objednávať si môže zákazník starší ako 18 rokov. Zákazníkom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky výrobok/polotovar určený.

Miestom doručenia sa rozumie miesto určené zákazníkom, na ktoré je výrobca povinný zabezpečiť doručenie výrobku/polotovaru, ktorý je súčasťou ponuky výrobcu na jeho stránke.

Objednávka
Zákazník má možnosť výberu konkrétneho výrobku/polotovaru, ktorý si chce objednať. Objednáva sa systémom, aký je uvedený na internetovej stránke výrobcu. Objednávku je možné zrušiť maximálne do 1 hodiny po objednaní, a to len telefonickým dojednaním na príslušné kontaktné údaje výrobcu. Po obdržaní objednávky bude zákazník kontaktovaný a overia sa podmienky množstva, druhu, doručenia a platby za výrobok/polotovar.

Platba
Za objednaný výrobok/polotovar môže zákazník platiť nasledovne :
• osobne v hotovosti pri doručení  výrobku/polotovaru 0% navýšenie
• prevodom z účtu na účet 0% navýšenie

Dodacie podmienky/Podmienky doručenia
Doručenie výrobku/polotovaru sa uskutoční  podľa informácií uvedených na stránke výrobcu, prípadne po vzájomnej dohode. Výrobca zabezpečuje dodanie výrobku/polotovaru počas pracovného dňa, kedy je naplánované doručenie čo možno najpresnejšie v čase podľa želania zákazníka. V prípade, že zákazník odmietne prevziať výrobok/polotovar, ktorý si objednal (ak nebola objednávka telefonicky zrušená), výrobca má právo evidovať takéhoto klienta ako nežiaduceho.
 
Výrobca sa zaväzuje
- doručiť správny druh objednaného výrobku/polotovaru na základe objednávky zákazníka v určenej cene,
- doručiť objednaný výrobok/polotovar v dohodnutej lehote na miesto určenia,
- v prípade, že nie je možne výrobok/polotovar doručiť, je výrobca povinný informovať zákazníka a dohodnúť ďalší postup,  
- všestranne chrániť záujmy zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky. Zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám ani ich komerčné využitie.

Zákazník sa zaväzuje
- objednať výrobok/polotovar stanoveným spôsobom na internetovej stránke výrobcu,
- uviesť v objednávke adresu miesta doručenia, prípadne inej špecifikácie miesta doručenia,
- v objednávke uviesť svoje pravdivé údaje : meno, adresu, telefónne číslo, druh a množstvo výrobkov/polotovarov, dátum a miesto doručenia, spôsob zaplatenia

Záruka
Na objednaný výrobok/polotovar poskytuje výrobca záruku v trvaní uvedenom na výrobku.

Reklamácie
Reklamáciu je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, a to hneď na mieste pri doručení výrobku/polotovaru zákazníkovi. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne u vodiča na tlačive, v opačnom prípade nebude reklamácia výrobcom uznaná za oprávnenú. Ak bol výrobok/polotovar dodaný poškodený, zákazník na mieste uplatní reklamáciu. Ak zákazník neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok platí, že zásielka bola doručená riadne a včas. Zákazník zodpovedá výrobcovi za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári resp. objednávke.

Záverečné ustanovenia
Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi výrobcom a zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných právnych predpisov SR.

Ochrana osobných údajov
Odoslaním údajov vyjadruje používateľ (zákazník) súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 428/2002 Z.z a jeho zmien a doplnkov (Zákon o ochrane osobných údajov). Výrobca si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť tieto obchodné podmienky, a to aj bez súhlasu zákazníka, je však povinný informovať o zmenách, ktoré sa uskutočnia. Tieto Obchodné podmienky sú verejne prístupné na stránke www.domacepirohy.sk a sú tiež prístupné k nahliadnutiu v sídle výrobcu.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.02.2012.

Ktoré pirohy Vám najviac chutia ?

Martin Janočko
Čičava 102
093 01
Vranov nad Topľou

IČO: 46 299 483
DIČ: 1078839773
e-mail: martinjanocko@domacepirohy.sk
mobil: 0908 348 353

Objednávky prijímame v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00.

 Martin Janočko je zapísaný v živnostenskom registri
Obvodného úradu vo Vranove nad Topľou, č. ObU-VT-OZP-2011/03058-2,
č. živnostenského registra 790-13034